تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: پروردگار
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
دریافتیم که پروردگار شرایط رابرای انان که در طلبش هستند.د شوار نمیگرداند.بطور کلی برای ما عالم معنا.عرصه پهناور و فراخ است.هرگز برای انان که با جدیت.جویای معنی هستند انحصاری وهراسناک نیست.ما به این باور رسیدیم که راه برای همگان گشوده است
پروردگارا
دوستانی دارم بیمار ولی بیدار
دل شکسته ولی آرام
عاجز ولی هوشیار
ترا به عظمت بیکرانت دست از یاری ما بر ندار
و همیشه بیشتر و بهتر از گذشته حمایت و هدایتمان بفرما

الهی آمین
خدایا به تو پناه می برم از حرف ناخواسته و بی منظوری که محبت بین افراد را کم کند یا از بین ببرد ...
به تو پناه می برم از عملی که از سر غفلت رنجشی در قلبی ایجاد کند و
به تو پناه می برم از فکر نسنجیده ای که سبب غرورم شود ...
و در این لحظه همه خواسته ام از تو این است که کمکم کنی تا این خود نهفته در درونم را بهتر بشناسم ...
ای مهربانترین وجود هستی
پروردگارا


چنان کن سرانجام کار که تو زاضی باشی و ما رستگار..
خداجونم کمکم کن تا از این مرحله از زندگیم با موفقیت بیرون بیام
ﺧﺪﺍ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺍﺳﺖ، ﺧﺪﺍ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ .
ﺩﺭ ﺭﻭﯾﺎﺭﻭﯾﯽ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ
ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻥ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ، ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ.
++++++++ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯﯾﺪ ++++
حمد و سپاس مخصوص خــــــداوندی

که هر جا خواستم او بود

اما هر جا او خواست من نبودم
خداوندا ،وجود مرا وسیله ای برای آرامش خود بر روی زمین قرار ده
تا چنان توفیقی نصیبم شود
که در جایی که نفرت است عشق
در جایی که زیان است بخشش
در جایی که شک است ایمان
در جایی که تاریکی هست نور و روشنایی
و
در جایی که غم واندوه هست شادی را حامل باشم
ای فرمانروای کائنات برایم مقرر کن که دست از زیاده خواهی بکشم
و
مایهتسلی باشم نه اینکه خواهان آرامش
درک کنم نه این که خواهان درک دیگران باشم
عشق دهم نه اینکه خواهان عشق دیگری شوم
براستی که ما همیشه مزد داده هایمان رادریافت می کنیم
در بخشیدن است که ما بخشوده میشویم
و
فنا شدن پلی است برای تولدی در دنیای ابدیت

دعای سنت فرانسیس
خدایا

در ۲راهی زندگی ام تابلوی راهت را محکم قرار بده ، نکند که با نسیمی راهم را کج کنم !
پروردگارا تویی که روزی ده بی منانی از تو میخواهم در همه حال با من باشی.
خدایا

یاری ام ده تا انچه که تو دیر می خواهی من زود نخواهم
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
لینک مرجع