تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: نیروی برتر امروزت چیست؟
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8
عصبانیتم
همسرم،،،،خیلی راحت حال خوب منو با یه حرف تونست بد کنه
خشم و بیمارم امروز قدرت من بودند
نیرو برتر امروزم وابستگی ام بودش
نواقصم بوده
بیماری و وابستگیم
خشم وعصبانيت
بیمارم، نواقصم
گاهي همسرم-گاهي راهنمام
- گاهي خداوند- گاهي بيماريهايم.
نقصهام
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8
لینک مرجع