تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: ترسیدن:
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
ترسیدن:

قدم دوم

شما اگر از بيماري خودتان بترسيد به آساني شما را خواهد كشت!
اما اگر به درون بيماري خود برويد (پذيرش و تسليم) و خودتان را بعنوان بیمار بپذیرید و بابت آن خود را دعا کنید و مطمئن باشید پيروز خواهيد شد. ما درجلسات گروه سرطانیها به مشاركت همدردان‌مان گوش فرا می‌دهیم و خودمان هم در این جلسات و مشاركت مي‌کنيم. شنيدن داستان پذيرش آن‌ها برای داشتن بيماري سرطان، كه به راحتي و با شهامت خودرا سرطاني معرفي مي‌كنند. ما هم از شهامت آن‌ها الگوی دليري می‌گیریم و خودمان را يك بيمار سرطاني معرفي مي‌کنیم بابت نجات و حمایت خودمان از خالق خود کمک مي‌خواهیم. در اين قدم هيچ نيازي به محاكمه كردن خودمان نداريم، چون ما را منحرف خواهد کرد. فقط در اين قدم متوجه قدرت پوشالي اراده‌ و قدرتمان خواهيم شد و متوجه مي‌شويم كسي در درون به ما مي‌گويد:
تو نتوانستي و نمي‌تواني، امّا كسي هست كه مي‌تواند.
حالا كه مي‌دانيم، دست كشيدن از قدرت بشري و اراده‌ي پوشالي و اتکا به مال و اموال که فقط باعث می‌شوند به خود و دیگران صدمه بزنيم. تنها راه‌حل موفقیت می‌باشد، پس دست از سرخودمان بر‌مي‌داريم، نگاه‌مان به سمت خداوند و این اصول و دوستان سرطاني خواهد بود. اصول معنوی و كساني كه تجربيات كافي براي رهايي از درد و نااميدي‌ها را دارند. در يك سنجش و تفكر دروني بهتر، مي‌بينيم كه به نفع‌مان است، تا از قدرت شخصي و اراده‌ي مخرب خود دست برداريم و به قدرت برتر از خودمان اعتماد و فكر مي‌كنيم و راهي را مي‌آموزيم تا ارتباط بهتري با اين نيرو و خودمان برقرار و پیدا ‌كنيم.
وقتي به نقطه‌ي تسليم مي‌رسيم، انرژي مثبتي از اميد به زنده ماندن و زندگي كردن در ما به وجود مي‌آيد، با اقرار به عجز و تسليم شدن در قدم اول و نداشتن عقل در قدم دوم و اميد داشتن به خداوند مهربان آمادگي پيدا مي‌كنيم كه وارد قدم مهم سوم شويم.
لینک مرجع