تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان
نیروی برتر ازخودمان سوال 18 قدمهای جهانی - نسخه قابل چاپ

+- تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان (http://forum.banianejavan.ir)
+-- انجمن: انجمن های دوازده قدمی، کارامد ترین روش برای رسیدن به بعد روحانی (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- انجمن: کارکرد قدمهای جهانی معتادان گمنام (/forumdisplay.php?fid=67)
+---- انجمن: قدم دوم در كاركرد قدم جهاني (/forumdisplay.php?fid=78)
+---- موضوع: نیروی برتر ازخودمان سوال 18 قدمهای جهانی (/showthread.php?tid=1193)نیروی برتر ازخودمان سوال 18 قدمهای جهانی - اسماعیل - ۷-۱۱-۱۳۸۹ ۰۴:۴۷ عصر

·18 آیا من برای پزیرش نیرویی برتر از خود مشکل دارم؟
نه برای باور خودم از نیروی برتری که خودم یافته ام مشکلی ندارم ولی از اینکه کسی بخواهد نیرویی را به من القا کند مشکل دارم


RE: نیروی برتر ازخودمان سوال 18 قدمهای جهانی - منوچهر1336 - ۱۶-۳-۱۳۹۰ ۰۸:۴۲ صبح

خیر نیروی برتری که من درک کرده ام به من کمک میکندتانواقصم رابهثرشناسایی کرده تادرجهت رفع انهابیشترکوشش کنم


RE: نیروی برتر ازخودمان سوال 18 قدمهای جهانی - daruosh s - ۲۱-۱۱-۱۳۹۰ ۰۱:۴۱ عصر

بله تا زمانی که سلامت عقل به جایی نرسیده باشد قادر به تشخیص این باشم که نقش یک نیروی برتر برای من سازنده است با نیروی برتر مشکل زیادی خواهم داشت. قدم یکم جایی در کتاب راهنمای کار کرد قدم میگوید زمانی میتوانیم به عجز خود پی ببریم که به خودمان ثابت شود که عاجز هستیم . یعنی من باید بپذیرم که سلامت عقل و نداشتن ان یکی از بزرگترین ناتوانی ما در زمینه فکری است. و این باعث مکیشود که خود را برتر بدانم چو.ن من همه چیزی را میدانم و این باعث بروز نواقصی مانند غرور و خود بزرگ بینب و... و احساساتی از قبیل ترس و رنجش از نیروی برتر میشود
در هر صور که با پذیرش نیروی برتر مشکل دارم ولی باید روند اعتماد کردن راازمایش کنم و این با درخواست کمک کردن امکان پذیر است


RE: نیروی برتر ازخودمان سوال 18 قدمهای جهانی - ali2012 - ۳۱-۶-۱۳۹۱ ۱۰:۲۷ عصر

پذیرش با قبول نیروی برتر فرق دارد قبول خداوند بدون پذیرش آرامش نمی آورد .
اینکه من می دانم و می توانم بزرگترین مانع برای پذیرش نیروی برتر است و تا وقتی عاجزانه رفتار نکنم هنوز پذیرش نیروی برتر را ندارم.
نیروی برتر ی که در گذشته داشتم یا کوچکتر از من بودند یا مخرب بودند ولی نیاز من به نیروی برتر همیشه وجود داشته .امروز مواظب هستم نیروی برتر از من بزرگتر باشد و مخرب نباشد و به دنبال کاری که نیروی برتر می تواند برایم انجام دهد، باشم .


RE: نیروی برتر ازخودمان سوال 18 قدمهای جهانی - alicapitan - ۸-۷-۱۳۹۲ ۰۷:۴۵ عصر

پذیرش نیروی برتر یعنی پذیرفتن بدون چون و چرا . گاهی اوقات با پذیرفتن بدون چون وچرا نسبت به نیروی برتر مشکل دارم چرا که توقع دارم ان چه که میخواهم
برایم رقم بزند و در ان لحظه برای من سخت خواهد بود در این لحظه خود محوری من موجب میشود نیروی برتر از خودم را نپذیرم . اگر درک کنم قدرت بیماریم را
و اعلام کنم عجزو ناتوانیم را ان زمان اماده میشوم که یک نیروی برتر ی را بپذیرم...


RE: نیروی برتر ازخودمان سوال 18 قدمهای جهانی - امیرجوادی - ۲۴-۱۱-۱۳۹۴ ۰۴:۰۲ عصر

-زمانیکه دریچه قلب وافکارم بازاست وبااصول زندگی میکنم بانیروی برترازخودم هیچ مشکلی ندارم امازمانیکه دریچه افکاروقلبم بسته میشودباهمه چیز مشکل دارم زمانیکه دچارمنیت وغرورمیشوم وقتیکه خودخواه وخودمحورمیشوم زمانیکه پای شهوترانی ومادیات درمیان باشدویازمانیکه کنترل وقضاوت میکنم وقتیکه دچاراحساس دانایی وتوانایی میشوم ومرضم فعال میشود واززیرچترعجزخارج میشوم زمانی که باانجام اصول مشکل پیدامیکنم وارتباطم بانیروی برترم قطع میشودبرای پذیرش نیروی برتر دچار مشکل میشوم...شناسایی ورشد باورهاواعتقاداتمان ایمان آوری وپذیرش نیروی برترمان رابرایمان راحتتر میکند.:


RE: نیروی برتر ازخودمان سوال 18 قدمهای جهانی - foadsa - ۱۶-۸-۱۳۹۷ ۰۲:۲۵ عصر

جدیدا به یک نیروی را شناختم که خیلی قوی تر ز خودمه ,پیشرفت های از دوستانم میبینم که انسان قادر به اجراش نیست