تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان
پیام امروز 12 آبان نیکوتینی های گمنام - نسخه قابل چاپ

+- تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان (http://forum.banianejavan.ir)
+-- انجمن: انجمن های دوازده قدمی، کارامد ترین روش برای رسیدن به بعد روحانی (/forum-10.html)
+--- انجمن: نیکوتینی های گمنام (/forum-13.html)
+---- انجمن: پیام امروز (/forum-601.html)
+----- انجمن: آبان (/forum-609.html)
+----- موضوع: پیام امروز 12 آبان نیکوتینی های گمنام (/thread-16799.html)پیام امروز 12 آبان نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۱۲-۸-۱۳۹۴ ۰۹:۴۷ صبح

به یاد داشته باش هر چه را نیاز داری در درون توست، معرفتی که به دنبال آن می گردی در درون تو پنهان است.

من همیشه در سیر و سلوک های معنوی به دنبال یک ارتباط می گشتم. اما زندگی فقط برای امروز چه ارتباطی با سیر و سلوک معنوی دارد؟!
واقعا چه تفاوتی دارد؟
چهل سال سیگار کشیدم. به کلی امید قطع مصرف را از دست داده بودم تا عاقبت انجمن نیکوتینی های گمنام و قدم های دوازده گانه را پیدا کردم. در این جا هر روز چیز جدیدی پیدا می کنم.
همه چیز متفاوت از قبل شده. در جلسات مشارکت اعضاء را در مورد عجز خود، رسیدن به باور از یک نیروی برتر و واگذاری اراده و زندگی به این نیرو می شنوم.
برای من این برنامه تنها جستجوی یک زندگی بهتر نیست. بلکه مسئله مرگ و زندگی است. سم نیکوتین کشنده و مصرف آن عین دیوانگی است. معنویتی که این جا آموخته ام زندگی ام را نجات داده و سلامت عقل را به من باز گردانده است. این معنویت مانند هوایی که تنفس می کنم و آبی که می نوشم برایم مشهود است.
به انجمن نیکوتینی های گمنام آمدم تا قطع مصرف کنم. اما در این جا چیزهایی را که از هفت سالگی در جستجویش بودم یافتم.
معنویتی حقیقی و جاودانه که نه تنها هفته ای یک بار بلکه هر روز و هر لحظه در سراسر زندگی ام جاری است.

برای امروز، بابت معنویتی که هر روز و هر لحظه در زندگی ام جاری است شکرگزار خداونم.پیام امروز 12 آبان نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۱۲-۸-۱۳۹۵ ۱۲:۳۴ صبح

(۱۲-۸-۱۳۹۴ ۰۹:۴۷ صبح)rasool-f نوشته شده توسط:  به یاد داشته باش هر چه را نیاز داری در درون توست، معرفتی که به دنبال آن می گردی در درون تو پنهان است.

من همیشه در سیر و سلوک های معنوی به دنبال یک ارتباط می گشتم. اما زندگی فقط برای امروز چه ارتباطی با سیر و سلوک معنوی دارد؟!
واقعا چه تفاوتی دارد؟
چهل سال سیگار کشیدم. به کلی امید قطع مصرف را از دست داده بودم تا عاقبت انجمن نیکوتینی های گمنام و قدم های دوازده گانه را پیدا کردم. در این جا هر روز چیز جدیدی پیدا می کنم.
همه چیز متفاوت از قبل شده. در جلسات مشارکت اعضاء را در مورد عجز خود، رسیدن به باور از یک نیروی برتر و واگذاری اراده و زندگی به این نیرو می شنوم.
برای من این برنامه تنها جستجوی یک زندگی بهتر نیست. بلکه مسئله مرگ و زندگی است. سم نیکوتین کشنده و مصرف آن عین دیوانگی است. معنویتی که این جا آموخته ام زندگی ام را نجات داده و سلامت عقل را به من باز گردانده است. این معنویت مانند هوایی که تنفس می کنم و آبی که می نوشم برایم مشهود است.
به انجمن نیکوتینی های گمنام آمدم تا قطع مصرف کنم. اما در این جا چیزهایی را که از هفت سالگی در جستجویش بودم یافتم.
معنویتی حقیقی و جاودانه که نه تنها هفته ای یک بار بلکه هر روز و هر لحظه در سراسر زندگی ام جاری است.

برای امروز، بابت معنویتی که هر روز و هر لحظه در زندگی ام جاری است شکرگزار خداونم.پیام امروز 12 آبان نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۱۲-۸-۱۳۹۶ ۰۱:۱۵ عصر

(۱۲-۸-۱۳۹۴ ۰۹:۴۷ صبح)rasool-f نوشته شده توسط:  به یاد داشته باش هر چه را نیاز داری در درون توست، معرفتی که به دنبال آن می گردی در درون تو پنهان است.

من همیشه در سیر و سلوک های معنوی به دنبال یک ارتباط می گشتم. اما زندگی فقط برای امروز چه ارتباطی با سیر و سلوک معنوی دارد؟!
واقعا چه تفاوتی دارد؟
چهل سال سیگار کشیدم. به کلی امید قطع مصرف را از دست داده بودم تا عاقبت انجمن نیکوتینی های گمنام و قدم های دوازده گانه را پیدا کردم. در این جا هر روز چیز جدیدی پیدا می کنم.
همه چیز متفاوت از قبل شده. در جلسات مشارکت اعضاء را در مورد عجز خود، رسیدن به باور از یک نیروی برتر و واگذاری اراده و زندگی به این نیرو می شنوم.
برای من این برنامه تنها جستجوی یک زندگی بهتر نیست. بلکه مسئله مرگ و زندگی است. سم نیکوتین کشنده و مصرف آن عین دیوانگی است. معنویتی که این جا آموخته ام زندگی ام را نجات داده و سلامت عقل را به من باز گردانده است. این معنویت مانند هوایی که تنفس می کنم و آبی که می نوشم برایم مشهود است.
به انجمن نیکوتینی های گمنام آمدم تا قطع مصرف کنم. اما در این جا چیزهایی را که از هفت سالگی در جستجویش بودم یافتم.
معنویتی حقیقی و جاودانه که نه تنها هفته ای یک بار بلکه هر روز و هر لحظه در سراسر زندگی ام جاری است.

برای امروز، بابت معنویتی که هر روز و هر لحظه در زندگی ام جاری است شکرگزار خداونم.پیام امروز 12 آبان نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۱۲-۸-۱۳۹۷ ۱۱:۲۲ صبح

(۱۲-۸-۱۳۹۴ ۰۹:۴۷ صبح)rasool-f نوشته شده توسط:  به یاد داشته باش هر چه را نیاز داری در درون توست، معرفتی که به دنبال آن می گردی در درون تو پنهان است.

من همیشه در سیر و سلوک های معنوی به دنبال یک ارتباط می گشتم. اما زندگی فقط برای امروز چه ارتباطی با سیر و سلوک معنوی دارد؟!
واقعا چه تفاوتی دارد؟
چهل سال سیگار کشیدم. به کلی امید قطع مصرف را از دست داده بودم تا عاقبت انجمن نیکوتینی های گمنام و قدم های دوازده گانه را پیدا کردم. در این جا هر روز چیز جدیدی پیدا می کنم.
همه چیز متفاوت از قبل شده. در جلسات مشارکت اعضاء را در مورد عجز خود، رسیدن به باور از یک نیروی برتر و واگذاری اراده و زندگی به این نیرو می شنوم.
برای من این برنامه تنها جستجوی یک زندگی بهتر نیست. بلکه مسئله مرگ و زندگی است. سم نیکوتین کشنده و مصرف آن عین دیوانگی است. معنویتی که این جا آموخته ام زندگی ام را نجات داده و سلامت عقل را به من باز گردانده است. این معنویت مانند هوایی که تنفس می کنم و آبی که می نوشم برایم مشهود است.
به انجمن نیکوتینی های گمنام آمدم تا قطع مصرف کنم. اما در این جا چیزهایی را که از هفت سالگی در جستجویش بودم یافتم.
معنویتی حقیقی و جاودانه که نه تنها هفته ای یک بار بلکه هر روز و هر لحظه در سراسر زندگی ام جاری است.

برای امروز، بابت معنویتی که هر روز و هر لحظه در زندگی ام جاری است شکرگزار خداونم.