تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان
پیام امروز 13 آبان نیکوتینی های گمنام - نسخه قابل چاپ

+- تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان (http://forum.banianejavan.ir)
+-- انجمن: انجمن های دوازده قدمی، کارامد ترین روش برای رسیدن به بعد روحانی (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- انجمن: نیکوتینی های گمنام (/forumdisplay.php?fid=13)
+---- انجمن: پیام امروز (/forumdisplay.php?fid=601)
+----- انجمن: آبان (/forumdisplay.php?fid=609)
+----- موضوع: پیام امروز 13 آبان نیکوتینی های گمنام (/showthread.php?tid=16800)پیام امروز 13 آبان نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۱۳-۸-۱۳۹۴ ۰۸:۳۵ صبح

برای یک معتاد دو راه جهت فرو نشاندن وسوسه وجود دارد:
1. مصرف کند. 2. مصرف نکند. راه دوم دائمی است
.

اسم من ... و یک معتاد به نیکوتین هستم. این کلمات برای من واقعی بودند. می توانم به روشنی نومیدی را مانند یک انسان عادی بدون نیکوتین به خاطر بیاورم. چگونه توانستم از عهده یک معتاد رو به بهبودی شدن برآیم؟ من نمی توانستم برای حتی یک پیاده روی چند ساعته، خود را بدون نیکوتین تصور کنم؛ چه رسد به روزها و هفته ها، هر گاه بیشتر از یک شب کشیدن سیگار را متوقف می کردم، نمی توانستم درست ببینم، دستانم شروع به لرزیدن می کردند، قادر نبودم درست فکر کنم، قلبم به شدت می تپید، گوشهایم زنگ می زدند، غذاها طعم خوبی نداشتند، قهوه برایم هیچ جاذبه ای نداشت و...
سالهای متمادی هر گونه روشی را برای ترک کردن آزمودم. در طول بیست سال آخر از چهل سال اعتیاد فعال خویش، حداقل ماهی یک بار ترک می کردم.
اکنون پس از پانزده سال رهایی از نیکوتین، هنوز هم گاهی اوقات به خاطر می آورم و متحیر می شوم که امروز به همان اندازه احساس خوبی دارم که در گذشته در مورد نیکوتین داشتم، اما امروز مصرف نکردم. می دانم که تنها راه غلبه بر وسوسه، مصرف نکردن به طور مطلق است. من به خاطر این که امروز رها از نیکوتین هستم، همواره سپاسگزارم.

برای امروز، شادی و سرور خویش را در بهبودی، با معتادان نیکوتینی که هنوز در رنج و عذاب به سر می برند، قسمت می کنم.پیام امروز 13 آبان نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۱۳-۸-۱۳۹۵ ۰۸:۱۸ عصر

(۱۳-۸-۱۳۹۴ ۰۸:۳۵ صبح)rasool-f نوشته شده توسط:  برای یک معتاد دو راه جهت فرو نشاندن وسوسه وجود دارد:
1. مصرف کند. 2. مصرف نکند. راه دوم دائمی است
.

اسم من ... و یک معتاد به نیکوتین هستم. این کلمات برای من واقعی بودند. می توانم به روشنی نومیدی را مانند یک انسان عادی بدون نیکوتین به خاطر بیاورم. چگونه توانستم از عهده یک معتاد رو به بهبودی شدن برآیم؟ من نمی توانستم برای حتی یک پیاده روی چند ساعته، خود را بدون نیکوتین تصور کنم؛ چه رسد به روزها و هفته ها، هر گاه بیشتر از یک شب کشیدن سیگار را متوقف می کردم، نمی توانستم درست ببینم، دستانم شروع به لرزیدن می کردند، قادر نبودم درست فکر کنم، قلبم به شدت می تپید، گوشهایم زنگ می زدند، غذاها طعم خوبی نداشتند، قهوه برایم هیچ جاذبه ای نداشت و...
سالهای متمادی هر گونه روشی را برای ترک کردن آزمودم. در طول بیست سال آخر از چهل سال اعتیاد فعال خویش، حداقل ماهی یک بار ترک می کردم.
اکنون پس از پانزده سال رهایی از نیکوتین، هنوز هم گاهی اوقات به خاطر می آورم و متحیر می شوم که امروز به همان اندازه احساس خوبی دارم که در گذشته در مورد نیکوتین داشتم، اما امروز مصرف نکردم. می دانم که تنها راه غلبه بر وسوسه، مصرف نکردن به طور مطلق است. من به خاطر این که امروز رها از نیکوتین هستم، همواره سپاسگزارم.

برای امروز، شادی و سرور خویش را در بهبودی، با معتادان نیکوتینی که هنوز در رنج و عذاب به سر می برند، قسمت می کنم.پیام امروز 13 آبان نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۱۳-۸-۱۳۹۶ ۰۴:۳۴ عصر

(۱۳-۸-۱۳۹۴ ۰۸:۳۵ صبح)rasool-f نوشته شده توسط:  برای یک معتاد دو راه جهت فرو نشاندن وسوسه وجود دارد:
1. مصرف کند. 2. مصرف نکند. راه دوم دائمی است
.

اسم من ... و یک معتاد به نیکوتین هستم. این کلمات برای من واقعی بودند. می توانم به روشنی نومیدی را مانند یک انسان عادی بدون نیکوتین به خاطر بیاورم. چگونه توانستم از عهده یک معتاد رو به بهبودی شدن برآیم؟ من نمی توانستم برای حتی یک پیاده روی چند ساعته، خود را بدون نیکوتین تصور کنم؛ چه رسد به روزها و هفته ها، هر گاه بیشتر از یک شب کشیدن سیگار را متوقف می کردم، نمی توانستم درست ببینم، دستانم شروع به لرزیدن می کردند، قادر نبودم درست فکر کنم، قلبم به شدت می تپید، گوشهایم زنگ می زدند، غذاها طعم خوبی نداشتند، قهوه برایم هیچ جاذبه ای نداشت و...
سالهای متمادی هر گونه روشی را برای ترک کردن آزمودم. در طول بیست سال آخر از چهل سال اعتیاد فعال خویش، حداقل ماهی یک بار ترک می کردم.
اکنون پس از پانزده سال رهایی از نیکوتین، هنوز هم گاهی اوقات به خاطر می آورم و متحیر می شوم که امروز به همان اندازه احساس خوبی دارم که در گذشته در مورد نیکوتین داشتم، اما امروز مصرف نکردم. می دانم که تنها راه غلبه بر وسوسه، مصرف نکردن به طور مطلق است. من به خاطر این که امروز رها از نیکوتین هستم، همواره سپاسگزارم.

برای امروز، شادی و سرور خویش را در بهبودی، با معتادان نیکوتینی که هنوز در رنج و عذاب به سر می برند، قسمت می کنم.پیام امروز 13 آبان نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۱۳-۸-۱۳۹۷ ۱۱:۰۷ صبح

(۱۳-۸-۱۳۹۴ ۰۸:۳۵ صبح)rasool-f نوشته شده توسط:  برای یک معتاد دو راه جهت فرو نشاندن وسوسه وجود دارد:
1. مصرف کند. 2. مصرف نکند. راه دوم دائمی است
.

اسم من ... و یک معتاد به نیکوتین هستم. این کلمات برای من واقعی بودند. می توانم به روشنی نومیدی را مانند یک انسان عادی بدون نیکوتین به خاطر بیاورم. چگونه توانستم از عهده یک معتاد رو به بهبودی شدن برآیم؟ من نمی توانستم برای حتی یک پیاده روی چند ساعته، خود را بدون نیکوتین تصور کنم؛ چه رسد به روزها و هفته ها، هر گاه بیشتر از یک شب کشیدن سیگار را متوقف می کردم، نمی توانستم درست ببینم، دستانم شروع به لرزیدن می کردند، قادر نبودم درست فکر کنم، قلبم به شدت می تپید، گوشهایم زنگ می زدند، غذاها طعم خوبی نداشتند، قهوه برایم هیچ جاذبه ای نداشت و...
سالهای متمادی هر گونه روشی را برای ترک کردن آزمودم. در طول بیست سال آخر از چهل سال اعتیاد فعال خویش، حداقل ماهی یک بار ترک می کردم.
اکنون پس از پانزده سال رهایی از نیکوتین، هنوز هم گاهی اوقات به خاطر می آورم و متحیر می شوم که امروز به همان اندازه احساس خوبی دارم که در گذشته در مورد نیکوتین داشتم، اما امروز مصرف نکردم. می دانم که تنها راه غلبه بر وسوسه، مصرف نکردن به طور مطلق است. من به خاطر این که امروز رها از نیکوتین هستم، همواره سپاسگزارم.

برای امروز، شادی و سرور خویش را در بهبودی، با معتادان نیکوتینی که هنوز در رنج و عذاب به سر می برند، قسمت می کنم.