تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان
پیام امروز 16 آبان نیکوتینی های گمنام - نسخه قابل چاپ

+- تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان (http://forum.banianejavan.ir)
+-- انجمن: انجمن های دوازده قدمی، کارامد ترین روش برای رسیدن به بعد روحانی (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- انجمن: نیکوتینی های گمنام (/forumdisplay.php?fid=13)
+---- انجمن: پیام امروز (/forumdisplay.php?fid=601)
+----- انجمن: آبان (/forumdisplay.php?fid=609)
+----- موضوع: پیام امروز 16 آبان نیکوتینی های گمنام (/showthread.php?tid=16822)پیام امروز 16 آبان نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۱۶-۸-۱۳۹۴ ۰۹:۲۸ صبح

پیروزی چیزی نیست جز لحظه ای کوتاه که برای آن زندگی می کنی.

یکی از بزرگترین حقایقی که به آن می اندیشم، این است که هیچ چیز جز خدا ابدی نیست. هیچ چیز در دنیا وجود ندارد که تا ابد غیر قابل تغییر باشد. هیچ چیز حتی یک لحظه یکسان نیست. همه چیز از الکترون و پروتون تشکیل شده و این ذرات دائم در حرکت اند. همه جانداران جریان شناوری از افکار و احساسات هستند.
لحظات خوشی و ناخوشی می آیند و می روند. نباید به لحظات خوشی وابسته و در لحظات ناخوشی خود را اسیر کنم. در هر صورت، هر کدام چه بخواهم چه نخواهم می گذرد. درک این موضوع درک دو روی یک سکه است.
زندگی مانند رودخانه جاری است. پیچ و خم می خورد اما همچنان به مسیر خود به سمت دریا پیش می رود.

برای امروز، زندگی را با تمام جذر و مدهایش می پذیرم.پیام امروز 16 آبان نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۱۶-۸-۱۳۹۵ ۰۹:۱۶ صبح

(۱۶-۸-۱۳۹۴ ۰۹:۲۸ صبح)rasool-f نوشته شده توسط:  پیروزی چیزی نیست جز لحظه ای کوتاه که برای آن زندگی می کنی.

یکی از بزرگترین حقایقی که به آن می اندیشم، این است که هیچ چیز جز خدا ابدی نیست. هیچ چیز در دنیا وجود ندارد که تا ابد غیر قابل تغییر باشد. هیچ چیز حتی یک لحظه یکسان نیست. همه چیز از الکترون و پروتون تشکیل شده و این ذرات دائم در حرکت اند. همه جانداران جریان شناوری از افکار و احساسات هستند.
لحظات خوشی و ناخوشی می آیند و می روند. نباید به لحظات خوشی وابسته و در لحظات ناخوشی خود را اسیر کنم. در هر صورت، هر کدام چه بخواهم چه نخواهم می گذرد. درک این موضوع درک دو روی یک سکه است.
زندگی مانند رودخانه جاری است. پیچ و خم می خورد اما همچنان به مسیر خود به سمت دریا پیش می رود.

برای امروز، زندگی را با تمام جذر و مدهایش می پذیرم.پیام امروز 16 آبان نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۱۶-۸-۱۳۹۶ ۰۹:۴۰ صبح

(۱۶-۸-۱۳۹۴ ۰۹:۲۸ صبح)rasool-f نوشته شده توسط:  پیروزی چیزی نیست جز لحظه ای کوتاه که برای آن زندگی می کنی.

یکی از بزرگترین حقایقی که به آن می اندیشم، این است که هیچ چیز جز خدا ابدی نیست. هیچ چیز در دنیا وجود ندارد که تا ابد غیر قابل تغییر باشد. هیچ چیز حتی یک لحظه یکسان نیست. همه چیز از الکترون و پروتون تشکیل شده و این ذرات دائم در حرکت اند. همه جانداران جریان شناوری از افکار و احساسات هستند.
لحظات خوشی و ناخوشی می آیند و می روند. نباید به لحظات خوشی وابسته و در لحظات ناخوشی خود را اسیر کنم. در هر صورت، هر کدام چه بخواهم چه نخواهم می گذرد. درک این موضوع درک دو روی یک سکه است.
زندگی مانند رودخانه جاری است. پیچ و خم می خورد اما همچنان به مسیر خود به سمت دریا پیش می رود.

برای امروز، زندگی را با تمام جذر و مدهایش می پذیرم.پیام امروز 16 آبان نیکوتینی های گمنام - rasool-f - ۱۶-۸-۱۳۹۷ ۱۰:۴۳ صبح

(۱۶-۸-۱۳۹۴ ۰۹:۲۸ صبح)rasool-f نوشته شده توسط:  پیروزی چیزی نیست جز لحظه ای کوتاه که برای آن زندگی می کنی.

یکی از بزرگترین حقایقی که به آن می اندیشم، این است که هیچ چیز جز خدا ابدی نیست. هیچ چیز در دنیا وجود ندارد که تا ابد غیر قابل تغییر باشد. هیچ چیز حتی یک لحظه یکسان نیست. همه چیز از الکترون و پروتون تشکیل شده و این ذرات دائم در حرکت اند. همه جانداران جریان شناوری از افکار و احساسات هستند.
لحظات خوشی و ناخوشی می آیند و می روند. نباید به لحظات خوشی وابسته و در لحظات ناخوشی خود را اسیر کنم. در هر صورت، هر کدام چه بخواهم چه نخواهم می گذرد. درک این موضوع درک دو روی یک سکه است.
زندگی مانند رودخانه جاری است. پیچ و خم می خورد اما همچنان به مسیر خود به سمت دریا پیش می رود.

برای امروز، زندگی را با تمام جذر و مدهایش می پذیرم.